દાદીમાની વાતો-3(સસલું અને કાચબો)

ઓક્ટોબર 5, 2006 at 8:27 એ એમ (am) Leave a comment

સસલું અને કાચબો

એક સસલું અને એક કાચબો એક જંગલમાં રહેતા હતા.બંને ભાઈબંધો હતા.તેમની વચ્ચે વારંવાર ટપાટપી થયા કરતી.

એક દિવસ સસલું કહે;”કાચબાભાઈ, તમે તો દરેક કામમાં ઘણા ધીમા.મને તો કંટાળૉ આવે.બધું કામ ફટાફટ કરવા જોઈએ.”કાચબો બોલ્યો;”ભાઈ, દરેક કામમાં ઉતાવળ સારી નહીં.શાંતિથી,ધીરજથી કામ કરવું જોઈએ.જીત તેની જ થાય જે ઉતાવળ ના કરે.”સસલું બોલ્યું;”ના કાચબાભાઈ,હું તમારી વાત સાથે સંમત નથી થતો.ચાલો,આપણે શરત લગાવીએ..આ સામે ઊંચો ટેકરો છે ત્યાં સુધી દોડીને જવાનું.જે પહેલું પહોંચે તે જીત્યો.”કાચબો બોલ્યો;”તમારી શરત મને મંજૂર છે.”
સસલા અને કાચબાએ દોડવાનું શરૂ કર્યું.કચબો તો ધીમે ધીમે ચાલે અને સસલાભાઈ છલાંગો મારતા ચાલે.જોતજોતામાં સસલું ઘણે આગળ નીકળી ગયું. પાછળ વળીને જોયું તો કાચબો તે હજી ઘણે દૂર હતો.સસલું મોજથી ઘાસ ખાવા લાગ્યું.વળી પાછું છલાંગો મારીને દોડવા લાગ્યું.પાછા વળીને જોયું તો કાચબો તો ખૂબ જ દૂર હતો.સસલાને થયું હજી થોડા આગળ જઈને પછી નિરાંતે આરામ કરું.તે તો પાછું કૂદકા મારતું ક્યાંનું ક્યાં પહોંચી ગયું.તેને થયું લાવન્ર બે ઘડી સૂઈ જવા દે.કાચબો મારી સાવ નજીક આવી જશે પછી દોડવાનું ચાલુ કરીશ તો પણ હું પહેલો ટેકરા પાસે પહોંચી જઈશ.સસલું તો એક ઝાડની નીચે લાંબું થયું.ભર ઉનાળો હતો એટલે ઝાડની નીચે ઠંડકમાં તેની આંખ મળી ગઈ અને તે સૂઇ ગયું.કાચબાભાઈ તો ધીમે ધીમે ચાલતા ચાલતા સસલ સૂતુ હતું ત્યાં પહોંચી ગયું.તેને થયું;”મારાથી તો આરામ નહીં કરાય.હું તો ચાલવાનું ચાલુ જ રાખું.ટેકરા પાસે પહોંચીને જ આરામ કરીશ.”આમ વિચારી કાચબો તો પાછો ચાલવા લાગ્યો.
હવે તે ટેકરાની સાવ નજીક પહોંચી ગયો.સસલું તો હજી ઊંઘતું હતું.કાચબો હવે બે ચાર ડગલાં ચાલે ને ટેકરા પાસે પહોંચે તેમ હતું ત્યાં સસલાની આંખ એક્દમ ખૂલી.તેણે પાછળ વળીને જોયું તો કાચબો દેખાયો નહીં.તેને થયું;”કાચબો ક્યામ ગયો?મારા સુધી હજી કેમ ના પહોંચ્યો?” તેણે જોયું કે ટેકરો હજી કેટલે દૂર છે? ત્યાં તો તેણે જોયું કે કાચબો ટેકરાની સાવ નજીક પહોંચી ગયો હતો.તેણે મોટી મોટી છલાંગો મારીને દોડવા માંડ્યું.તે હાંફી ગયો.હવે કાચબો ટેકરા પાસે પહોંચીને સસલાની રાહ જોતો ઉભો હતો.સસલાભાઈ હાંફતા હાંફતા ટેકરા પાસે પહોંચ્યા પણ તે મોડા પડ્યા.કાચબો શરત જીતી ગયો.સસલાભાઈ આવ્યા ત્યાર કાચબો બોલ્યો;”જોયું કાચબાભાઈ,ઉતાવળ કરવાથી જીતી ના શકાય.ધીરજથી અને એકધારું કામ કરવાથી જ ફાયદો થાય.”
સસલાએ પોતાની ભૂલ કબૂલ કરી ને કહ્યું;”તમારી વાત બિલકુલ સાચી છે.ઉતાવળા સો બાવરા ને ધીરા સો ગંભીર. અથવા “ઉતાવળે આંબા ના પાકે”
દોસ્તો,
આપણે પણ શાંતિથી, ધીરજથી અને એકધારું કામ કરીએ તો હંમેશાં જીત આપણી જ થાય…..એક સસલું અને એક કાચબો એક જંગલમાં રહેતા હતા.બંને ભાઈબંધો હતા.તેમની વચ્ચે વારંવાર ટપાટપી થયા કરતી.એક દિવસ સસલું કહે;”કાચબાભાઈ, તમે તો દરેક કામમાં ઘણા ધીમા.મને તો કંટાળૉ આવે.બધું કામ ફટાફટ કરવા જોઈએ.”કાચબો બોલ્યો;”ભાઈ, દરેક કામમાં ઉતાવળ સારી નહીં.શાંતિથી,ધીરજથી કામ કરવું જોઈએ.જીત તેની જ થાય જે ઉતાવળ ના કરે.”સસલું બોલ્યું;”ના કાચબાભાઈ,હું તમારી વાત સાથે સંમત નથી થતો.ચાલો,આપણે શરત લગાવીએ..આ સામે ઊંચો ટેકરો છે ત્યાં સુધી દોડીને જવાનું.જે પહેલું પહોંચે તે જીત્યો.”કાચબો બોલ્યો;”તમારી શરત મને મંજૂર છે.”
સસલા અને કાચબાએ દોડવાનું શરૂ કર્યું.કચબો તો ધીમે ધીમે ચાલે અને સસલાભાઈ છલાંગો મારતા ચાલે.જોતજોતામાં સસલું ઘણે આગળ નીકળી ગયું. પાછળ વળીને જોયું તો કાચબો તે હજી ઘણે દૂર હતો.સસલું મોજથી ઘાસ ખાવા લાગ્યું.વળી પાછું છલાંગો મારીને દોડવા લાગ્યું.પાછા વળીને જોયું તો કાચબો તો ખૂબ જ દૂર હતો.સસલાને થયું હજી થોડા આગળ જઈને પછી નિરાંતે આરામ કરું.તે તો પાછું કૂદકા મારતું ક્યાંનું ક્યાં પહોંચી ગયું.તેને થયું લાવન્ર બે ઘડી સૂઈ જવા દે.કાચબો મારી સાવ નજીક આવી જશે પછી દોડવાનું ચાલુ કરીશ તો પણ હું પહેલો ટેકરા પાસે પહોંચી જઈશ.સસલું તો એક ઝાડની નીચે લાંબું થયું.ભર ઉનાળો હતો એટલે ઝાડની નીચે ઠંડકમાં તેની આંખ મળી ગઈ અને તે સૂઇ ગયું.કાચબાભાઈ તો ધીમે ધીમે ચાલતા ચાલતા સસલ સૂતુ હતું ત્યાં પહોંચી ગયું.તેને થયું;”મારાથી તો આરામ નહીં કરાય.હું તો ચાલવાનું ચાલુ જ રાખું.ટેકરા પાસે પહોંચીને જ આરામ કરીશ.”આમ વિચારી કાચબો તો પાછો ચાલવા લાગ્યો.
હવે તે ટેકરાની સાવ નજીક પહોંચી ગયો.સસલું તો હજી ઊંઘતું હતું.કાચબો હવે બે ચાર ડગલાં ચાલે ને ટેકરા પાસે પહોંચે તેમ હતું ત્યાં સસલાની આંખ એક્દમ ખૂલી.તેણે પાછળ વળીને જોયું તો કાચબો દેખાયો નહીં.તેને થયું;”કાચબો ક્યામ ગયો?મારા સુધી હજી કેમ ના પહોંચ્યો?” તેણે જોયું કે ટેકરો હજી કેટલે દૂર છે? ત્યાં તો તેણે જોયું કે કાચબો ટેકરાની સાવ નજીક પહોંચી ગયો હતો.તેણે મોટી મોટી છલાંગો મારીને દોડવા માંડ્યું.તે હાંફી ગયો.હવે કાચબો ટેકરા પાસે પહોંચીને સસલાની રાહ જોતો ઉભો હતો.સસલાભાઈ હાંફતા હાંફતા ટેકરા પાસે પહોંચ્યા પણ તે મોડા પડ્યા.કાચબો શરત જીતી ગયો.સસલાભાઈ આવ્યા ત્યાર કાચબો બોલ્યો;”જોયું કાચબાભાઈ,ઉતાવળ કરવાથી જીતી ના શકાય.ધીરજથી અને એકધારું કામ કરવાથી જ ફાયદો થાય.”
સસલાએ પોતાની ભૂલ કબૂલ કરી ને કહ્યું;”તમારી વાત બિલકુલ સાચી છે.ઉતાવળા સો બાવરા ને ધીરા સો ગંભીર. અથવા “ઉતાવળે આંબા ના પાકે”
દોસ્તો,
આપણે પણ શાંતિથી, ધીરજથી અને એકધારું કામ કરીએ તો હંમેશાં જીત આપણી જ થાય…..

Advertisements

Entry filed under: દાદીમાની વાતો.

સાથિયા-5 સરકસ જોવા જાઈએ…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


વિશ્વ ગુર્જર બાળકો માટે, મનગમતી પ્રવૃત્તિઓનો ખજાનો

વાંચકોની સંખ્યા

  • 227,917 વાંચકો

દિવસવાર ટપાલ

ઓક્ટોબર 2006
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
« સપ્ટેમ્બર   નવેમ્બર »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

મહિનાવાર ટપાલ


%d bloggers like this: