દાદીમાની વાતો-(૪)પોપટભાઈ પાંખ ખંખેરે…..

October 13, 2006 at 12:56 pm 1 comment

પોપટભાઈ પાંખ ખંખેરે…..


 એક ઝાડ પર એક પોપટ અને તેની મા રહેતા હતા.

પોપટ થોડો મોટો થયો એટલે તેણે તેની માને કહ્યું;”મા,હવે હું દૂર દૂરના દેશમાં કમાવા જાઉં.

“માએ તો તેને ભાથુ બંધાવ્યું અને શિખામણો આપી.પોપટ તો ઉડ્યો….દૂર દૂર દેશમાં પહોંચ્યો.

 તેણે તો દિલ દઈને મહેનત શરૂ કરી.ઘણા દિવસો પસાર થઈ ગયા.તેને થયા કરે કે માને સંદેશો મોકલું.તેણે ઝાડ નીચે એક ગોવાળને જોયો.તે ગાયો ચરાવવા આવ્યો હતો.તેને થોડું કામ હતું.ગાયોનું ધ્યાન કોણ રાખે?તેણે પોપટને જોયો અને પૂછ્યું;”પોપટભાઈ, હું મારું કામ પતાવીને આવું.ત્યાંસુધી તમે મારી ગાયોનું ધ્યાન રાખશો?” પોપટ કહે;”ભલે,તમે તમારે નિરાંતે જાઓ.”થોડીવારમાં ગોવાળ પાછો આવ્યો.તેણે કહ્યું ;”પોપટભાઈ,તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.લો આ થોડી ગાયો તમે રાખો અને મારે લાયક કાંઈ કામ હોય તો કહો.”
પોપટ બોલ્યો;
ગાયોના ગોવાળ,ગાયોના ગોવાળ,
દૂર દૂર રહેતી,
મારી માને એટલું કહેજો કે
પોપટ આંબલીયાની ડાળ
પોપટ સરવરિયાની પાળ
પોપટ કાચી કેરી ખાય
પોપટ પાકી કેરી ખાય,
પોપટ મઝા કરે.
ગોવાળ કહે ;”ભલે, હું આ સંદેશો પહોંચાડી દઈશ.”
થોડા દિવસ પછી વળી એક બકરીઓનો ગોવાળ આવ્યો.તેને થોડું કામ હતું.બકરીઓનું ધ્યાન કોણ રાખે?તેણે પોપટને જોયો અને પૂછ્યું;”પોપટભાઈ, હું મારું કામ પતાવીને આવું.ત્યાંસુધી તમે મારી બકરીઓનું  ધ્યાન રાખશો?” પોપટ કહે;”ભલે,તમે તમારે નિરાંતે જાઓ.”થોડીવારમાં ગોવાળ પાછો આવ્યો.તેણે કહ્યું ;”પોપટભાઈ,તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.લો, આ થોડી બકરીઓ તમે રાખો અને મારે લાયક કાંઈ કામ હોય તો કહો ”
પોપટ બોલ્યોઃ
“બકરીના ગોવાળ બકરીના ગોવાળ,
દૂર દૂર રહેતી મારી માને એટલું કહેજો કે
પોપટ આંબલીયાની ડાળ
પોપટ સરવરિયાની પાળ
પોપટ કાચી કેરી ખાય
પોપટ પાકી કેરી ખાય,
પોપટ મઝા કરે.”
ગોવાળ બોલ્યોઃ”ભલે હું કહી દઈશ.”
થોડા દિવસ પછી વળી એક ઘેટાઓનો ગોવાળ આવ્યો.તેને થોડું કામ હતું.ઘેટાઓનું ધ્યાન કોણ રાખે?તેણે પોપટને જોયો અને પૂછ્યું;”પોપટભાઈ, હું મારું કામ પતાવીને આવું.ત્યાંસુધી તમે મારા ઘેટાઓનું  ધ્યાન રાખશો?” પોપટ કહે;”ભલે,તમે તમારે નિરાંતે જાઓ.”થોડીવારમાં ગોવાળ પાછો આવ્યો.તેણે કહ્યું ;”પોપટભાઈ,તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.લો, આ થોડા ઘેટા રાખો અને મારે લાયક કાંઈ કામ હોય તો કહો ”
પોપટ બોલ્યોઃ
ઘેટાના ગોવાળ ઘેટાના ગોવાળ,
દૂર દૂર રહેતી મારી માને એટલું કહેજો કે
પોપટ આંબલીયાની ડાળ
પોપટ સરવરિયાની પાળ
પોપટ કાચી કેરી ખાય
પોપટ પાકી કેરી ખાય,
પોપટ મઝા કરે.”
ગોવાળ બોલ્યોઃ”ભલે હું કહી દઈશ.
આમ પોપટભાઈ તો કામ કરે અને બધાને મદદ કરે.પોપટે તો ગાયો, બકરીઓ અને ઘેટા વેચ્યા….પોપટ તો ખૂબ કમાયો.હવે તેને થયું”મારે મારી મા પાસે જવું જોઈએ અને તેને મદદ કરવી જોઈએ.પોપટભાઈએ તો ભેગા કરેલા પૈસા,રત્નો અને ઝવેરાત પાંખોમાં ભર્યું અને ઉપડ્યા પોતાની મા પાસે.” પોતાના દીકરાને ઘણા વખતે આવેલો જોઈ મા તો હરખઘેલી થઈ ગઈ.પોપટ બોલ્યો;
મા,મા,જાજમો પથરાવો,
પાથરણા પથરાવો
કે પોપટભાઈ પાંખ ખંખેરે.”
માએ તો પાથરણા પથરાવ્યા.પોપટે પાંખો ખંખેરી તો ધનના ઢગલે ઢગલા….પોપટે સરસ મઝાનું મકાન બનાવ્યું અને મા દીકરો સુખેથી રહેવા લાગ્યા.
બાજુની ડાળ પર એક કાગડો રહે.તેને થયું;”હું ય કમાવા જાઉં.”તેણે તેની માની પરવાનગી લીધી અને ઉપડ્યો…દૂર દૂર….
ચારે બાજુ ફરે,ગંદા કચરા,એંઠવાડ,મળ-મૂત્ર-પર બેસે.ઘણા દિવસો આમ રખડતો રહ્યો.
થોડા દિવસ પછી વળી એક ગાયોનો ગોવાળ આવ્યો.તેને થોડું કામ હતું.ગાયોનું ધ્યાન કોણ રાખે?તેણે કાગડાને જોયો અને પૂછ્યું;”કાગડાભાઈ, હું મારું કામ પતાવીને આવું.ત્યાંસુધી તમે મારી ગાયોનું  ધ્યાન રાખશો?” કાગડો કહે;”હું કાંઈ નવરો છું?તમારે જવું હોય તો જાઓ.હું તો આ ઉડ્યો” ગોવાળ તો બિચારો નારાજ થઈ ગયો.તે તો ગમે તેમ કરીને કામ પતાવી આવ્યો.હવે કાગડો બોલ્યો;”
ગાયોના ગોવાળ ગાયોના ગોવાળ,
દૂર દૂર રહેતી મારી માને એટલું કહેજો કે
કાગડો આંબલીયાની ડાળ
કાગડો સરવરિયાની પાળ
કાગડો ખાતો નથી
કાગડો પીતો નથી.
કાગડો મરવા પડ્યો.”
ગોવાળ બોલ્યોઃ”મરતો હોય તો મર.મારે કાંઈ કામધંધો છે કે નહીં?હું કાંઈ તારો સંદેશો કહેવા નવરો નથી”
થોડા દિવસ પછી વળી એક બકરીઓનો ગોવાળ આવ્યો.તેને થોડું કામ હતું.બકરીનું ધ્યાન કોણ રાખે?તેણે કાગડાને જોયો અને પૂછ્યું;”કાગડાભાઈ, હું મારું કામ પતાવીને આવું.ત્યાંસુધી તમે મારી બકરીઓનું  ધ્યાન રાખશો?” કાગડો કહે;”હું કાંઈ નવરો છું?તમારે જવું હોય તો જાઓ.હું તો આ ઉડ્યો” ગોવાળ તો બિચારો નારાજ થઈ ગયો.તે તો ગમે તેમ કરીને કામ પતાવી આવ્યો.હવે કાગડો બોલ્યો;”
બકરીના ગોવાળ બકરીના ગોવાળ,
દૂર દૂર રહેતી મારી માને એટલું કહેજો કે
કાગડો આંબલીયાની ડાળ
કાગડો સરવરિયાની પાળ
કાગડો ખાતો નથી
કાગડો પીતો નથી.
કાગડો મરવા પડ્યો.”
ગોવાળ બોલ્યોઃ”મરતો હોય તો મર.મારે કાંઈ કામધંધો છે કે નહીં?હું કાંઈ તારો સંદેશો કહેવા નવરો નથી”
થોડા દિવસ પછી વળી એક ઘેટાનો ગોવાળ આવ્યો.તેને થોડું કામ હતું.ઘેટાનું ધ્યાન કોણ રાખે?તેણે કાગડાને જોયો અને પૂછ્યું;”કાગડાભાઈ, હું મારું કામ પતાવીને આવું.ત્યાંસુધી તમે મારી ઘેટાનું  ધ્યાન રાખશો?” કાગડો કહે;”હું કાંઈ નવરો છું?તમારે જવું હોય તો જાઓ.હું તો આ ઉડ્યો” ગોવાળ તો બિચારો નારાજ થઈ ગયો.તે તો ગમે તેમ કરીને કામ પતાવી આવ્યો.હવે કાગડો બોલ્યો;”
ઘૅટાના ગોવાળ ઘેટાના ગોવાળ,
દૂર દૂર રહેતી મારી માને એટલું કહેજો કે
કાગડો આંબલીયાની ડાળ
કાગડો સરવરિયાની પાળ
કાગડો ખાતો નથી
કાગડો પીતો નથી.
કાગડો મરવા પડ્યો.”
ગોવાળ બોલ્યોઃ”મરતો હોય તો મર.મારે કાંઈ કામધંધો છે કે નહીં?હું કાંઈ તારો સંદેશો કહેવા નવરો નથી”
ઘણા વરસ વીતી ગયા.કાગડાને થયું”ચાલ હવે હું મારી મા પાસે જાઉં અને બતાવી દૌં કે હું પણ પોપટથી કમ નથી.તેણે તો પાંખમાં એંઠવાડ,કચરો,મળ-મૂત્ર-ભર્યા અને ઉપડ્યો મા પાસે.
જઈને કહે;
મા,મા…પાથરણા પથરાવો,
જાજમો બિછાવો..
કાગડાભાઈ પાંખ ખંખેરે.
તેને જોઈને તેની મા તો નાચવા લાગી.બધા પક્ષીઓ ભેગા થઈ ગયા.પાથરણા પથરાવ્યા.જાજમો બિછાવી.
કાગડો તો જાજમ પર ને પાથરણા પર બેઠો અને જ્યાં પાંખ ખંખેરી ત્યાં તો બધા થૂ…થૂ..છી..છી..કરતા ભાગ્યા.
માએ કાગડાને બરાબર મેથીપાક આપ્યો અને ભગાડી મૂક્યો.
પોપટે કાગડાને કહ્યું;”આપણે કોઈને મદદ કરીએ તો આપણને કોઈ મદદ કરે….”

Advertisements

Entry filed under: દાદીમાની વાતો.

લેડીબગ ઊંટની વહેંચણી – ઉકેલ

1 Comment Add your own

  • 1. shivshiva  |  November 10, 2006 at 4:28 am

    મૂછળી મા એટલે ગિજુભાઈએ લખેલી આ બધી વાર્તાઓ વાંચવાની મઝા હજી પણ આવે છે.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


વિશ્વ ગુર્જર બાળકો માટે, મનગમતી પ્રવૃત્તિઓનો ખજાનો

વાંચકોની સંખ્યા

  • 205,897 વાંચકો

દિવસવાર ટપાલ

October 2006
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

માતૃ વેબ સાઇટ


%d bloggers like this: